Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

20 listopada 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie polityki wodnej została wyłączona

Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie polityki wodnej

Komisja Europejska wystosowała do Polski uzasadnioną opinię, w której przypomina o obowiązku dostosowania naszego ustawodawstwa w zakresie polityki wodnej do ogólnounijnych standardów. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dyrektywa 2000/60/WE … Continue reading

23 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowe regulacje w zakresie poważnych awarii została wyłączona

Nowe regulacje w zakresie poważnych awarii

W Dzienniku Ustaw RP (pod poz. 1434) opublikowano nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, która ma na celu wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 … Continue reading

23 lipca 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Poważne awarie w Sejmie została wyłączona

Poważne awarie w Sejmie

Sejm uchwalił dzisiaj, zgodnie z rekomendacją Komisji, nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3523 i 3641), która ma zapewnić wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Seveso III. Przyjęta dziś przez Sejm ustawa ma na … Continue reading

24 listopada 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania O azotanach w Trybunale Sprawiedliwości UE została wyłączona

O azotanach w Trybunale Sprawiedliwości UE

Polska nie wywiązała się ze zobowiązań nałożonych przepisami dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywy azotanowej) – orzekł w dniu 20 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dyrektywa … Continue reading

22 października 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Założenia do projektu ustawy Prawo wodne została wyłączona

Założenia do projektu ustawy Prawo wodne

21 października 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne. Celem przygotowywanych zmian ma być wprowadzenie instrumentów zapewniających osiągnięcie fundamentalnego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami spełniającej kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa … Continue reading

23 września 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach została wyłączona

Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzana ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie postanowień  dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września … Continue reading

20 sierpnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Komisja Europejska chce zmian w 6 dyrektywach została wyłączona

Komisja Europejska chce zmian w 6 dyrektywach

Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i … Continue reading