Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Komisja Europejska upomina Polskę w sprawie polityki wodnej

Komisja Europejska wystosowała do Polski uzasadnioną opinię, w której przypomina o obowiązku dostosowania naszego ustawodawstwa w zakresie polityki wodnej do ogólnounijnych standardów. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dyrektywa 2000/60/WE jest fundamentalnym aktem ustawodawstwa unijnego w tej dziedzinie, zobowiązuje państwa Unii do ochrony i poprawy stanu wszystkich części wód gruntowych i powierzchniowych, aby przywrócić ich dobry stan najpóźniej do 2015 r. Zdaniem Komisji Europejskiej niedopełnienie przez Polskę obowiązku prawidłowego stosowania przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz brak pełnej transpozycji jej elementów do prawodawstwa krajowego naraża na szwank jej zdolność do osiągnięcia celów wyznaczonych w dyrektywie, co może mieć negatywne skutki dla polskich obywateli.

rzeka

Już w listopadzie 2014 r. do Polski skierowano wezwanie do usunięcia uchybienia. Pomimo podjęcia działań w celu naprawy szeregu niezgodności, pewne przepisy nadal są nieprzestrzegane. Nie wypełniono jak dotąd obowiązków w zakresie wyznaczenia silnie zmienionych części wód, systemu klasyfikacji silnie zmienionych i sztucznych części wód, prowadzonych na dużą skalę prac konserwacyjnych na rzekach, jak również odstępstw od dążenia do celów środowiskowych (przywrócenia dobrego stanu wód najpóźniej do 2015 r.) na poziomie jednolitych części wód. Niedopełnienie naprawy pozostałych uchybień oznacza poważne zagrożenie skutecznego dążenia do realizacji celów ustanowionych w dyrektywie.

Źródło: http://ec.europa.eu/

Share Button

Comments are closed.