Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

14 października 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania UOKIK nałożył karę na Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej została wyłączona

UOKIK nałożył karę na Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej wykorzystywał swoją pozycję rynkową do ograniczania konkurencji. Ceny narzucane przez ZGO dyskryminowały część gmin, które musiały dostarczać odpady komunalne na należące do niego składowisko – uznał Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej jest … Continue reading

30 września 2015
by zieloneprawo
Możliwość komentowania TK o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta chronione została wyłączona

TK o szkodach wyrządzanych przez zwierzęta chronione

Przepisy ustawy o ochronie przyrody określające zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną (żubry, wilki, niedźwiedzie, rysie i bobry) nie są sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości i równej ochrony praw majątkowych – orzekł w … Continue reading

11 grudnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zakaz uboju rytualnego niekonstytucyjny została wyłączona

Zakaz uboju rytualnego niekonstytucyjny

Przepisy ustawy o ochronie zwierząt zabraniające uboju zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne oraz przewidujące sankcje karne za takie praktyki są niezgodne z Konstytucją RP – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przedstawił Trybunałowi następujący … Continue reading

8 grudnia 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania NSA uchyla kary za wycinkę drzew została wyłączona

NSA uchyla kary za wycinkę drzew

Pomimo odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny o 18 miesięcy utraty mocy obowiązującej uznanych za niekonstytucyjne przepisów art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w indywidualnie określonych sytuacjach … Continue reading

24 listopada 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania O azotanach w Trybunale Sprawiedliwości UE została wyłączona

O azotanach w Trybunale Sprawiedliwości UE

Polska nie wywiązała się ze zobowiązań nałożonych przepisami dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (tzw. dyrektywy azotanowej) – orzekł w dniu 20 listopada 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dyrektywa … Continue reading

13 listopada 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Odór może naruszać dobra osobiste została wyłączona

Odór może naruszać dobra osobiste

Poprzez emitowanie uciążliwych odorów poza teren przedsiębiorstwa podmiot prowadzący składowisko odpadów dopuścił się naruszenia dóbr osobistych właścicielki nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie tego zakładu – orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Mieszkanka nieruchomości znajdującej się w pobliżu składowiska odpadów złożyła do … Continue reading

5 listopada 2014
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Przymusowe zwalczanie barszczu została wyłączona

Przymusowe zwalczanie barszczu

W każdym przypadku nakładania przez gminę obowiązków na jej mieszkańców, gmina zobowiązana jest do legitymowania się upoważnieniem mającym swe źródło w przepisie rangi ustawowej, a brak takiej legitymacji prowadzi do naruszenia art. 7 i 94 Konstytucji RP – tak Wojewoda … Continue reading