Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

1 października 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Planowane zmiany w ustawie o odpadach została wyłączona

Planowane zmiany w ustawie o odpadach

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie interwencji i proponowanych zmian legislacyjnych w ustawie o odpadach w zakresie szkód wywołanych w środowisku przez podmioty łamiące jej przepisy.

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu poseł Krzysztof Sitarski z Kukiz ’15 poprosił o informację w zakresie planów Ministerstwa Środowiska na wprowadzenie zmian w ustawie o odpadach, które zobowiążą przedsiębiorców starających się o zezwolenia na przetwarzanie odpadów do tego, by musieli posiadać polisy, które pokryją koszty wywozu odpadów. Pytał także, czy do tego typu zezwoleń nie należy wprowadzić raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi na te pytanie, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek poinformował, że w Ministerstwie Środowiska, trwają prace nad projektem zmiany ustawy o odpadach. Działania te są ukierunkowane na poprawę efektywności w zakresie egzekwowania przepisów zarówno przez organy kontrolne, jak i te, które wydają decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami. Projektowane zmiany w przepisach ustawy o odpadach przewidują m.in. wprowadzenie ewidencji odpadów on-line, jedynie za pośrednictwem elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Planowana jest również rezygnacja ze zbiorczych kart przekazania odpadów.

Ministerstwo Środowiska rozważa także zaproponowanie zmian legislacyjnych mających na celu uszczelnienie obowiązujących przepisów oraz ułatwienie nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia działań dotyczących gospodarki odpadami. Brana pod uwagę jest możliwość wprowadzenia mechanizmu gwarancji finansowej (kaucji) dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami, aby przeciwdziałać porzuceniu odpadów przez ich posiadaczy. Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w celu usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów.

Szczegóły:

Video: Zielone Prawo/youtube.com

12 kwietnia 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sejm zaostrzył przepisy dotyczące wycinki drzew została wyłączona

Sejm zaostrzył przepisy dotyczące wycinki drzew

W piątek Sejm zaostrzył obowiązujące od stycznia przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew. Jeżeli nowelizacja w tym kształcie wejdzie w życie właściciele nieruchomości będą musieli zgłaszać zamiar wycinki drzew lub krzewów.

Według obowiązujących od stycznia przepisów osoba fizyczna może swobodnie wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na jej nieruchomości, ale wyłącznie w przypadku gdy drzewa lub krzewy są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przyjęta w piątek przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawać możliwość weryfikacji, czy wycinka była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.


Video: Zielone Prawo/youtube.com

Zgodnie z nowymi przepisami osoba fizyczna chcąca wyciąć na swojej własności drzewa lub krzewy będzie zobligowana do zgłoszenia zamiaru wycinki i nie będzie mogła prowadzić na takiej nieruchomości działalności gospodarczej przez okres 5 lat od dokonania zgłoszenia. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie prowadził rejestr zgłoszeń oraz uzyska podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie. W przypadku wykrycia, że po wycince drzew w przeciągu 5 lat od dokonania zgłoszenia na terenie nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza na właściciela nieruchomości zostanie nałożona kara. Teraz nowela trafi do Senatu.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody

15 marca 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska została wyłączona

Tekst jednolity ustawy Prawo ochrony środowiska

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 519) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

sejm

Szczegóły:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 519)

14 marca 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Zestawienia odpadowe za 2016 r. została wyłączona

Zestawienia odpadowe za 2016 r.

Jutro mija termin na złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2016.

Na podstawie art. 237a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tzw. nowa ustawa o odpadach) wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, a także prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów składają zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów stosując przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tzw. stara ustawa o odpadach).

sprawozdanie

Podmioty obowiązane do sporządzania zestawienia odpadowego składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Zgodnie ze wspominanym już art. 237a obowiązującej obecnie ustawy o odpadach, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje ww. zestawienia lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a.

27 lutego 2017
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Sejm odrzucił poselski projekt ustawy o strefach bez spalin została wyłączona

Sejm odrzucił poselski projekt ustawy o strefach bez spalin

W piątek Sejm zdecydował o zakończeniu prac nad poselskimi projektem nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska i Prawo o ruchu drogowym, która miał umożliwić 16 największym miastom w Polsce wprowadzanie stref ograniczonej lub zakazanej emisji spalin powstałych z ruchu pojazdów napędzanych silnikami spalinowym.

Odrzucony na ostatnim posiedzeniu Sejmu, na etapie pierwszego czytania, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1199) autorstwa posłów Nowoczesnej zakładał możliwość ustanowienia strefy ograniczonej lub zakazanej emisji spalin powstałych z ruchu pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi poprzez wprowadzanie ograniczeń lub zakazów wjazdu do danej strefy dla pojazdów niespełniających ustalonych norm emisji Euro.

pojazdy

Kompetencje do ustanowienia takich stref miały mieć rady miast o liczbie mieszkańców powyżej 200 tysięcy. Tym samym możliwość wprowadzania takich stref byłaby ograniczona do 16 największych miast w Polsce (Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Lublina, Katowic, Białegostoku, Gdyni, Częstochowy, Radomia, Sosnowca i Torunia). W piątek za odrzuceniem projektu zagłosowało 245 posłów, przeciw było 175, a 6 wstrzymało się od głosu.

Szczegóły:
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy nr 1199)

14 grudnia 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania 25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska została wyłączona

25 lat Inspekcji Ochrony Środowiska

Inspekcja Ochrony Środowiska – instytucja powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska obchodzi swoje 25-lecie. Z tej okazji Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował krótki spot pokazujący na czym polega działalność IOŚ.

Video: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/youtube.com

Więcej:
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1688)

11 grudnia 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o odpadach została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o odpadach

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 1987) opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

składowisko1

Szczegóły:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. poz. 1987).