Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Zestawienia odpadowe za 2016 r.

Jutro mija termin na złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2016.

Na podstawie art. 237a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tzw. nowa ustawa o odpadach) wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, a także prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami w zakresie zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów składają zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów stosując przepisy ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tzw. stara ustawa o odpadach).

sprawozdanie

Podmioty obowiązane do sporządzania zestawienia odpadowego składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Zgodnie ze wspominanym już art. 237a obowiązującej obecnie ustawy o odpadach, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje ww. zestawienia lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a.

Share Button

Comments are closed.