Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Planowane zmiany w ustawie o odpadach

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek odpowiadał w Sejmie na pytania posłów w sprawie interwencji i proponowanych zmian legislacyjnych w ustawie o odpadach w zakresie szkód wywołanych w środowisku przez podmioty łamiące jej przepisy.

Na czwartkowym posiedzeniu Sejmu poseł Krzysztof Sitarski z Kukiz ’15 poprosił o informację w zakresie planów Ministerstwa Środowiska na wprowadzenie zmian w ustawie o odpadach, które zobowiążą przedsiębiorców starających się o zezwolenia na przetwarzanie odpadów do tego, by musieli posiadać polisy, które pokryją koszty wywozu odpadów. Pytał także, czy do tego typu zezwoleń nie należy wprowadzić raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi na te pytanie, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek poinformował, że w Ministerstwie Środowiska, trwają prace nad projektem zmiany ustawy o odpadach. Działania te są ukierunkowane na poprawę efektywności w zakresie egzekwowania przepisów zarówno przez organy kontrolne, jak i te, które wydają decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami. Projektowane zmiany w przepisach ustawy o odpadach przewidują m.in. wprowadzenie ewidencji odpadów on-line, jedynie za pośrednictwem elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Planowana jest również rezygnacja ze zbiorczych kart przekazania odpadów.

Ministerstwo Środowiska rozważa także zaproponowanie zmian legislacyjnych mających na celu uszczelnienie obowiązujących przepisów oraz ułatwienie nadzoru i kontroli w zakresie prowadzenia działań dotyczących gospodarki odpadami. Brana pod uwagę jest możliwość wprowadzenia mechanizmu gwarancji finansowej (kaucji) dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami, aby przeciwdziałać porzuceniu odpadów przez ich posiadaczy. Rozwiązanie to ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby wykonania zastępczego w postępowaniu egzekucyjnym w celu usunięcia i zagospodarowania porzuconych odpadów.

Szczegóły:

Video: Zielone Prawo/youtube.com

Share Button

Comments are closed.