Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

1 października 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Rada UE o porozumieniu klimatycznym została wyłączona

Rada UE o porozumieniu klimatycznym

Europejscy ministrowie środowiska na nadzwyczajnym spotkaniu w Brukseli zaakceptowali ratyfikację przez UE Porozumienia Paryskiego. W grudniu 2015 r. na konferencji w Paryżu 195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące światowe porozumienie w dziedzinie klimatu. Wczorajsza decyzja przybliża moment wejścia w życie przyjętych w ubiegłym roku zobowiązań.

Porozumienie paryskie: świat się jednoczy w walce ze zmianami klimatu

Video: EUClimateAction/youtube.com

Źródło: ec.europa.eu
Szczegóły: Tekst Porozumienia COP21

16 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Tekst jednolity ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej została wyłączona

Tekst jednolity ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (pod poz. 1478) opublikowano nowy tekst jednolity ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

opony

Szczegóły:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. poz. 1478).

16 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej została wyłączona

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Dziś Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (International Day for the Preservation of the Ozone Layer). To święto, ustanowione w 1994 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzimy 16 września w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

dziura-ozonowa

Dziura ozonowa nad Antarktydą (2006 r.), źródło: NASA

Szczegóły:
Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową podpisany 16 września 1987 r.
Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej podpisana 22 marca 1985 r.

16 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową została wyłączona

Słubice uporządkują gospodarkę wodno-ściekową

68,5 mln zł – tyle wyda gmina Słubice na największą, w powojennej historii miasta, inwestycję związaną z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Zakład Usług Wodno-Ściekowych zdobył na to zadanie 35,1 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Najważniejsze zadania, które zostaną zrealizowane w ramach tej inwestycji to: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, renowacja kanalizacji sanitarnej, modernizacja i przebudowa 9,1 km sieci wodociągowej, wdrożenie systemu informacji przestrzennej (GIS), zakup specjalistycznego sprzętu, który umożliwi lepszą obsługę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (m.in. samochodu ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej z zastosowaniem odzysku wody oraz samochodu do diagnostyki szczelności sieci wodociągowej), a także wdrożenie technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Foto: www.slubice.pl

Prace inwestycyjne mają ruszyć już w I kwartale 2017 roku, a cała inwestycja zgodnie z planem ma być zakończona w czerwcu 2020 roku. Roboty budowlane mają być prowadzone w sposób minimalizujący uciążliwości dla mieszkańców gminy – podczas renowacji i przebudowy 21 km kanalizacji sanitarnej, prace na 20 km odbywać się będą nowoczesną metodą, dzięki której nie trzeba będzie rozkopywać ulic. Opisywany projekt nie obejmuje modernizacji sieci deszczowej, obecnie gmina Słubice szuka na ten cel źródeł dofinansowania, według szacunków potrzeba na to dodatkowych 10 mln zł.

Źródło: www.slubice.pl

15 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Energetyczni giganci chcą zainwestować w pojazdy elektryczne została wyłączona

Energetyczni giganci chcą zainwestować w pojazdy elektryczne

PGE, Energa, Enea oraz Tauron zgłosiły Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy pod firmą ElectroMobilityPoland S.A. Nowa spółka miałaby stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce.

Jak wynika z komunikatu UOKiK, przedmiotem koncentracji jest utworzenie nowego przedsiębiorcy pod firmą ElectroMobilityPoland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przez spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENERGA S.A., ENEA S.A. oraz Tauron Polska Energia S.A., w której każda ze spółek obejmie po 25% kapitału akcyjnego, uzyskując w ten sposób po 25% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Celem spółki ma być stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce. Działalność spółki ma stymulować rozwój rynku pojazdów elektrycznych i rynków powiązanych, umożliwić polskim przedsiębiorcom konkurowanie na rynku unijnym i światowym, co powinno przynieść korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne dla gospodarki kraju, podnosząc konkurencyjność krajowych przedsiębiorców.

electric-car

Spółka ma stanowić także platformę organizacyjną dla współpracy w zakresie elektromobilności przemysłu z jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Działalność spółki w tym zakresie będzie polegać na stworzeniu mechanizmów finansowania badań naukowych i prac badawczo rozwojowych w zakresie elektromobilności, transferze wyników tych prac i stworzonych technologii do przemysłu i ich wykorzystaniu.

Koncentracja polegająca na utworzeniu spółki podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym zgłoszenie przekroczył 50 mln euro w Polsce.

Źródło: www.uokik.gov.pl

10 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych została wyłączona

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął prace nad piątą aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Najnowsza aktualizacja jest ostatnią szansą na zgłoszenie bieżących potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych jest podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (zwanej również dyrektywą ściekową). Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.), KPOŚK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata. Ostatnia, a zarazem czwarta aktualizacja Programu została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia 2016 r.

scieki

Piąta aktualizacja KPOŚK pozwoli władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które są niezbędne do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej i prawodawstwa polskiego. Rozpoczynając procedurę KZGW wyśle do samorządów, za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, ankietę pozwalającą na zgłaszanie nowych inwestycji i modyfikację wyznaczonych obszarów aglomeracji. Ankiety zbierane będą do 21 listopada tego roku, a pełna aktualizacja programu zakończy się w marcu 2017 r.

Zapisy V AKPOŚK będą decydować o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w najbliższych latach. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego będzie kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

Źródło: www.kzgw.gov.pl

Szczegóły:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (IV aktualizacja KPOŚK)

6 września 2016
by zieloneprawo
Możliwość komentowania NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego została wyłączona

NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

Wieloletnie zapóźnienia w rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie województwa lubuskiego, niedostateczny nadzór nad prawidłowym odprowadzaniem ścieków, a także brak odpowiednich stref ochrony ujęć wody przyczyniały się do powstawania realnych zagrożeń dla mieszkańców – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała dziewięć spośród 82 lubuskich gmin oraz 18 przedsiębiorstw wodociągowych pod kątem m.in. zapewnienia zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia.

Według NIK, gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowe nieprawidłowo i nieskutecznie realizowały zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia. Mieszkańcom nie zapewniano nieprzerwanych dostaw wody o należytej jakości. W sposób nieefektywny gospodarowano zasobami wodnymi, co skutkowało znacznymi stratami wody, a w skrajnych przypadkach wręcz jej rażącym marnotrawstwem. Nierzetelnie wywiązywano się z obowiązków poboru wody w oparciu o wymagane pozwolenia wodnoprawne, a nadzór nad przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz zbiornikami bezodpływowymi – wskutek zaniedbań w prowadzeniu ewidencji i sprawowaniu kontroli – był znikomy.

kran

Przedsiębiorstwa wodociągowe korzystając z zasobów wodnych nie posiadały wszystkich wymaganych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych. Poza zaniedbaniami osób odpowiedzialnych, znaczący wpływ na jakość i zakres wykonywanych zadań w zakresie dostaw wody o wymaganej jakości, miała również przestarzała i awaryjna infrastruktura. Ograniczenia w możliwości finansowania bardzo kosztownych inwestycji w tym obszarze skutkowały niepełną realizacją zdiagnozowanych potrzeb. W ocenie NIK niedostateczny poziom finansowania niezbędnych przedsięwzięć komunalnych, może w perspektywie najbliższych lat, przyczynić się do dalszej degradacji wykorzystywanej infrastruktury i uniemożliwić zapewnienie ciągłych dostaw wody o wymaganej jakości.

Biorąc pod uwagę skalę i zakres stwierdzonych nieprawidłowości związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, Najwyższa Izba Kontroli podjęła decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiej kontroli tego obszaru.

Źródło: www.nik.gov.pl

Szczegóły:
Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego – informacja o wynikach kontroli.