Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rozpoczął prace nad piątą aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Najnowsza aktualizacja jest ostatnią szansą na zgłoszenie bieżących potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury ściekowej przez samorządy.

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych jest podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (zwanej również dyrektywą ściekową). Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, ze zm.), KPOŚK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata. Ostatnia, a zarazem czwarta aktualizacja Programu została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia 2016 r.

scieki

Piąta aktualizacja KPOŚK pozwoli władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które są niezbędne do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej i prawodawstwa polskiego. Rozpoczynając procedurę KZGW wyśle do samorządów, za pośrednictwem urzędów marszałkowskich, ankietę pozwalającą na zgłaszanie nowych inwestycji i modyfikację wyznaczonych obszarów aglomeracji. Ankiety zbierane będą do 21 listopada tego roku, a pełna aktualizacja programu zakończy się w marcu 2017 r.

Zapisy V AKPOŚK będą decydować o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w najbliższych latach. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego będzie kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

Źródło: www.kzgw.gov.pl

Szczegóły:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (IV aktualizacja KPOŚK)

Share Button

Comments are closed.