Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

NIK o zaopatrzeniu w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego

Wieloletnie zapóźnienia w rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie województwa lubuskiego, niedostateczny nadzór nad prawidłowym odprowadzaniem ścieków, a także brak odpowiednich stref ochrony ujęć wody przyczyniały się do powstawania realnych zagrożeń dla mieszkańców – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała dziewięć spośród 82 lubuskich gmin oraz 18 przedsiębiorstw wodociągowych pod kątem m.in. zapewnienia zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia.

Według NIK, gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowe nieprawidłowo i nieskutecznie realizowały zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia. Mieszkańcom nie zapewniano nieprzerwanych dostaw wody o należytej jakości. W sposób nieefektywny gospodarowano zasobami wodnymi, co skutkowało znacznymi stratami wody, a w skrajnych przypadkach wręcz jej rażącym marnotrawstwem. Nierzetelnie wywiązywano się z obowiązków poboru wody w oparciu o wymagane pozwolenia wodnoprawne, a nadzór nad przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz zbiornikami bezodpływowymi – wskutek zaniedbań w prowadzeniu ewidencji i sprawowaniu kontroli – był znikomy.

kran

Przedsiębiorstwa wodociągowe korzystając z zasobów wodnych nie posiadały wszystkich wymaganych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych. Poza zaniedbaniami osób odpowiedzialnych, znaczący wpływ na jakość i zakres wykonywanych zadań w zakresie dostaw wody o wymaganej jakości, miała również przestarzała i awaryjna infrastruktura. Ograniczenia w możliwości finansowania bardzo kosztownych inwestycji w tym obszarze skutkowały niepełną realizacją zdiagnozowanych potrzeb. W ocenie NIK niedostateczny poziom finansowania niezbędnych przedsięwzięć komunalnych, może w perspektywie najbliższych lat, przyczynić się do dalszej degradacji wykorzystywanej infrastruktury i uniemożliwić zapewnienie ciągłych dostaw wody o wymaganej jakości.

Biorąc pod uwagę skalę i zakres stwierdzonych nieprawidłowości związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, Najwyższa Izba Kontroli podjęła decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiej kontroli tego obszaru.

Źródło: www.nik.gov.pl

Szczegóły:
Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego – informacja o wynikach kontroli.

Share Button

Comments are closed.