Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Założenia do projektu ustawy Prawo wodne

21 października 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo wodne. Celem przygotowywanych zmian ma być wprowadzenie instrumentów zapewniających osiągnięcie fundamentalnego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami spełniającej kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trwałości ekosystemów i akceptacji społecznej.

Projekt założeń przewiduje następujące podstawowe obszary regulacji:

1. Zmianę struktury prawno-organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami, ze szczególnym uwzględnieniem rozdzielenia kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną od funkcji administracyjnych i planistycznych;

2. Systemowe rozwiązanie problemu niedofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej.

3. Zapewnienie pełnego wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych, wyrażonej w Ramowej Dyrektywie Wodnej, poprzez likwidację zwolnień z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wody na potrzeby energetyki wodnej oraz poboru wody powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych i objęcie systemem opłat środowiskowych tej działalności.

4. Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nad gospodarką wodną.

Szczegóły:
Założenia do projektu ustawy Prawo wodne
Ramowa Dyrektywa Wodna

Share Button

Comments are closed.