Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Lokalizacja elektrowni wiatrowych od nowa

22 października 2014 r. połączone Komisje Sejmowe: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odrzuciły, przygotowany przez PIS, projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane, która miała ustalić wymogi dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych. Podczas środowego posiedzenia posłowie zdecydowali także, że przygotują nowy projekt ustawy w tym zakresie.

Odrzucony projekt ustawy (druk sejmowy nr 758) wpłynął do Sejmu w lipcu 2012 r. Projektowana ustawa miałaby, zdaniem autorów, chronić obywateli przed szkodliwym wpływem niekontrolowanego rozpowszechnienia instalacji wytwarzających energię wiatrową. Najważniejsze z proponowanych zmian to wpisanie elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 500 KW do katalogu budowli zawartego w ustawie Prawo budowlane, a także wprowadzenie zakazu budowy takich elektrowni w odległości mniejszej niż 3 km od zabudowań mieszkalnych i terenów leśnych. Odrzucony projekt ustawy zakładał też, że elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 100 KW mogłyby powstawać tylko na terenach dla których uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wyłączając możliwość wydania dla takich inwestycji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (tzw. wuzetki).

Na przedmiotowym posiedzeniu 24 posłów głosowało za odrzuceniem projektu, 12 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Po ponad 2 latach procedowania w Sejmie tematyka lokalizacji elektrowni wiatrowych wraca więc do punktu wyjścia, członkowie Komisji zdecydowali bowiem o podjęciu nowej inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. W dalszym ciągu nie ma więc przepisów, które regulowałyby szczegółowo zasady lokalizacji farm wiatrowych – należy zaznaczyć, że nie ma ich także w rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przypomnijmy, że na konieczność wprowadzenia takich rozwiązań prawnych, zwłaszcza ustalenia minimalnych odległości wiatraków od zabudowań,  zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z lipca 2014 r. – pisaliśmy o tym tutaj, a także Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do Premiera – pisaliśmy o tym tutaj.

Odrzucony projekt ustawy:
Druk Sejmowy nr 758

Szczegóły:
Transmisja z posiedzenia połączonych Komisji

Share Button

Comments are closed.