Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Komisja Europejska chce zmian w 6 dyrektywach

Komisja Europejska przygotowała projekt dyrektywy zmieniającej dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Nowe przepisy przewidują następujące główne zmiany:

  • ujednolicenie definicji i usunięcie przestarzałych wymogów prawnych;
  • uproszczenie i optymalizację obowiązków sprawozdawczych;
  • wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania w celu monitorowania zgodności z celami w zakresie recyklingu;
  • wprowadzenie minimalnych warunków działalności na potrzeby rozszerzonej odpowiedzialności producenta;
  • zwiększenie do 70 % celu w zakresie przygotowania odpadów komunalnych do ponownego użycia i recyklingu do 2030 r.;
  • zwiększenie celów w zakresie ponownego użycia odpadów opakowaniowych;
  • nałożenie ograniczeń na składowanie nieresztkowych odpadów komunalnych do 2030 r.;
  • dostosowanie przepisów do art. 290 i 291 TFUE w sprawie aktów delegowanych i aktów wykonawczych.

Powyższe zmiany zapewniłyby konieczne ramy prawne na potrzeby wyznaczania przez państwa członkowskie kierunków polityki oraz opracowywania prawodawstwa w dziedzinie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu.

Szczegóły poniżej:
Wniosek Komisji Europejskiej z dnia 2 lipca 2014 r.

Share Button

Comments are closed.