Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Zmiany w 13 ustawach

W dniu 21 sierpnia 2014 r. ogłoszono ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 5 września 2014 r.

Tym aktem prawnym zmieniono brzmienie  13 ustaw, głównie z zakresu ochrony środowiska. Oprócz ustawy Prawo ochrony środowiska zmiany dotyczą też:

 • ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • ustawy Prawo energetyczne,
 • ustawy o Inspekcji Handlowej,
 • ustawy wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • ustawy o ochronie przyrody,
 • ustawy o opłacie skarbowej,
 • ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • ustawy o odpadach wydobywczych,
 • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • ustawy o odpadach.

Szczegóły poniżej:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1101/1

Share Button

Comments are closed.