Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Rząd przyjął masterplany dla Wisły i Odry

W masterplanach dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry zestawiono inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do 2021 r. To przejściowe dokumenty strategiczne, które pomogą Polsce wypełnić wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Są one wynikiem ustaleń z Komisją Europejską. Dokumenty te będą stanowiły uzupełnienie obowiązujących planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r.

Masterplany uwzględniają nadrzędne cele strategiczne polityki wodnej Unii Europejskiej. Chodzi w nich o osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu oraz potencjału wód, a także związanych z nimi ekosystemów. Jednym z celów jest też zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb ludności i środowiska naturalnego. Jako ważne zadania wskazano także ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Istotnym celem jest również wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania wodami.

Zatwierdzenie masterplanów oznacza rezygnację z „Programu dla Odry – 2006” i „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Nadrzędny charakter masterplanów wymaga bowiem uchylenia dotychczas funkcjonujących dokumentów planistycznych na ich rzecz.

Rząd zdecydował, że od 1 stycznia 2015 r. nie będzie realizowany „Program dla Odry – 2006”. Przepisy przejściowe umożliwią kontynuowanie zadań programu do końca 2015 r.  Konsekwencją rezygnacji z programu będzie zniesienie funkcji pełnomocnika rządu do spraw  programu dla Odry – 2006. Od 1 września 2014 r. nie będzie natomiast realizowany „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Zadania inwestycyjne programu będą kontynuowane w 2014 r. i 2015 r. Rezultatem rezygnacji z programu będzie zniesienie funkcji pełnomocnika rządu ds. programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

Żródło: www.premier.gov.pl

Share Button

Comments are closed.