Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowe regulacje w zakresie poważnych awarii

W Dzienniku Ustaw RP (pod poz. 1434) opublikowano nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, która ma na celu wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi.

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia  postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (nazywanej potocznie dyrektywą Seveso III), poprzez wprowadzenie zmian i uzupełnień do krajowych aktów prawnych. Przedmiotowa dyrektywa reguluje kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

pożar

Ustawa ma na celu również dostosowanie istniejącego systemu klasyfikacji zakładów o dużym ryzyku albo o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Ponadto w ustawie zawarto rozwiązania mające ułatwić dostęp społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami przemysłowymi, a także zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz kontrolą instalacji, w których występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Omawiana nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 6 października 2015 r.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1434)

Share Button

Comments are closed.