Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów?

Co do zasady posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki, część z nich określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W poniedziałek ogłoszono tekst jednolity tego aktu wykonawczego.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Ustawodawca przewidział jednak (art. 66 ust. 4 ustawy odpadowej) kilka odstępstw od tej zasady.

Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy wytwórców odpadów komunalnych, a także wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji (pod warunkiem, że pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów). Ewidencji odpadów nie muszą prowadzić również osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne (zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy odpadowej) oraz podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów – np. zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki).

gruz

Ostatni wyjątek od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów przez ich posiadacza (zwolnienie o charakterze przedmiotowym) dotyczy odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

W załączniku do wspomnianego wyżej rozporządzenia określono 18 rodzajów odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Należy jednak zauważyć, że jedynie dla dwóch z nich: odpadowa masa roślinna (kod 02 01 03) i odchody zwierzęce (kod 02 01 06) zwolnienie to obowiązuje niezależnie od ilości wytworzonych w ciągu roku odpadów tego rodzaju. Dla pozostałych odpadów ustalono limity – wynoszące od 5 kg do 10 ton rocznie. Te „limitowane” odpady to np. sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne (kod 15 02 03) – w ilości do 100 kg rocznie, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 17 01 01) – w ilości do 5 ton rocznie, czy trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir (kod 03 01 05) – w ilości do 10 ton rocznie.

Szczegóły:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1431)

Share Button

Comments are closed.