Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

3 razy tak

Na zakończonym w piątek 99 posiedzeniu Sejm rozpatrywał trzy ustawy środowiskowe. Posłowie przyjęli wszystkie senackie poprawki do ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawy antysmogowej) i ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, uchwalili także nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pierwsza ze wspomnianych – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa antysmogowa) – ma stworzyć prawne narzędzia, które umożliwią samorządom prowadzenie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza (o szczegółach pisaliśmy tutaj). Do tej noweli Senat wprowadził 5 poprawek – posłowie w czwartek przyjęli wszystkie z nich. Teraz ustawa trafi do Prezydenta.

Druga – ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – ma na celu przetransponowanie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2012/19/UE (o szczegółach pisaliśmy tutaj). Do tej ustawy senatorowie mieli więcej uwag i wprowadzili do niej aż 20 poprawek, w piątek Sejm przyjął wszystkie z nich. O dalszych losach ustawy zadecyduje Prezydent.

Trzecia – ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw ma wdrożyć postanowienia dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (zmienionej dyrektywą 2014/52/UE) oraz dostosować polskie prawo do dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (o szczegółach pisaliśmy tutaj). W piątkowym głosowaniu 246 posłów opowiedziało się za przyjęciem przedmiotowej ustawy, 8 było przeciw, natomiast 128 wstrzymało się od głosu. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.