Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowelizacja ustawy o bateriach i akumulatorach

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzana ustawa w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie postanowień  dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG.

Obowiązującą ustawę o bateriach i akumulatorach stosuje się do wszystkich baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, Ze względu jednak na fakt, że istnieją przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu niewielkie ilości baterii i akumulatorów, w tym przy okazji wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy samochodów, dla których wypełnianie obowiązków w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym dotyczących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie i zużyte akumulatory oraz z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, składania wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów jest nieproporcjonalnym obciążeniem w stosunku do efektu środowiskowego, zdecydowano się umożliwić zwolnienie dla tych wprowadzających z realizacji części obowiązków.

W przypadku baterii i akumulatorów przenośnych zwolnienie dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu do 1 kg baterii i akumulatorów przenośnych, a w przypadku wprowadzających baterie i akumulatory samochodowe lub baterie i akumulatory przemysłowe zwolnienie dotyczyć będzie tych, którzy wprowadzają do obrotu do 100 kg rocznie. Zgodnie z danymi o ilości wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów za rok 2010 wyłączenie będzie dotyczyć poniżej 1% wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów.

Tekst ustawy:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2244_u/$file/2244_u.pdf

Share Button

Comments are closed.