Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Koniec sporu między Powiatem Nowosolskim, a Wojewodą Lubuskim

Wszystko zaczęło się 29 listopada 2013 r. gdy Rada Powiatu Nowosolskiego podjęła uchwałę sprawie w sprawie określenia kierunków działania Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu zapewnienia na obszarze Powiatu Nowosolskiego należytej ochrony środowiska na rok 2014. Jednym z zadań dla WIOŚ miało być podjęcie działań związanych z hałdą odpadów niebezpiecznych na terenie dawnego Dozametu w Nowej Soli.

Wojewoda lubuski zakwestionował przedmiotową uchwałę uznając, że Rada Powiatu przekroczyła swoje kompetencje, wskazała bowiem kierunek działań WIOŚ, niemieszczący się w zakresie jego ustawowych zadań. Powiat Nowosolski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., a ten uznał, że Rada Powiatu nie przekroczyła swoich kompetencji, a Wojewoda swoje rozstrzygnięcie oparł na niepełnej i nie popartej prawidłową wykładnią przepisów prawa określających kompetencje organów inspekcji ochrony środowiska

Wojewoda wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Sąd przychylił się do stanowiska Wojewody i uznał, że Rada Powiatu może wyznaczać zadania WIOŚ o ile mieszczą się w jego ustawowych kompetencjach. Zobowiązanie WIOŚ do podjęcia działań związanych z bombą ekologiczną na terenie dawnego Dozametu – zadaniem Sądu przekracza jego wyznaczone prawem upoważnienie.

Wyrok NSA z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt II OSK 2108/14
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Go 221/14

Share Button

Comments are closed.