Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska

Podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wnieść ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę ustala się za pomocą zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Korzystający ze środowiska powinni złożyć przedmiotowe zestawienie i uiścić opłaty do 31 marca za poprzedni rok sprawozdawczy. Nie wnosi się opłat jeżeli ich wysokość nie przekracza 800 zł, nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia zestawienia.

Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ustalono już jakie stawki będą obowiązywały w 2015 r. – znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. poz 790).

Szczegóły:
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015

Share Button

Comments are closed.