Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Poważne awarie w Sejmie

Sejm uchwalił dzisiaj, zgodnie z rekomendacją Komisji, nowelizację ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3523 i 3641), która ma zapewnić wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Seveso III.

Przyjęta dziś przez Sejm ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (nazywana dyrektywą Seveso III), przez wprowadzenie zmian i uzupełnień do krajowych aktów prawnych.

Dyrektywa 2012/18/UE reguluje kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Potoczna nazwa dyrektywy pochodzi od włoskiej miejscowości, w której w latach 70-tych doszło do katastrofy ekologicznej w wyniku awarii przemysłowej, to w jej następstwie powstały regulacje prawne w tym zakresie. Państwa członkowskie zostały zobligowane do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania dyrektywy Seveso III w terminie do dnia 31 maja 2015 r.

10 lipca 1976 w zakładach przemysłowych w Seveso (15 km od Mediolanu) doszło do wypadku, którego skutkiem było największe odnotowanej do tamtej pory wydzielenie do atmosfery bardzo toksycznego związku chemicznego 2,3,7,8 – Tetrachlorodibenzodioksyny (TCDD) – związek ten został prawdopodobnie wykorzystany w próbie otrucia Wiktora Juszczenki podczas ukraińskiej kampanii prezydenckiej w 2004 r.

Ustawa ma na celu również dostosowanie istniejącego systemu klasyfikacji zakładów o dużym ryzyku albo o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Ponadto w ustawie zawarto rozwiązania mające ułatwić dostęp społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami przemysłowymi, a także zagadnienia związane z zagospodarowaniem przestrzennym oraz kontrolą instalacji, w których występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Szczegóły:
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3641).

Poważne awarie w Sejmie – 21.07.2015 r. – drugie czytanie


Poważne awarie w Sejmie – 23.07.2015 r. – głosowanie

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.