Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Niższe opłaty i kary za wycinkę drzew

Niższe opłaty i kary za usunięcie drzew lub krzewów – w Dzienniku Ustaw RP opublikowano wczoraj (pod poz. 1045) ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

Nowela, która ma poprawić funkcjonowanie i organizację wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, wprowadza zmiany do 45 ustaw – w tym między innymi, będącej w naszym zainteresowaniu, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zmienia przede wszystkim przepisy dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień).

Konieczność zmiany przepisów dotyczących kar za nielegalne wycinkę jest podyktowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 6/12). TK orzekł, że: art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody przez to, że przewidują obowiązek nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu, są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

wycinka

Wprowadzone w ustawie o ochronie przyrody zmiany dotyczą przede wszystkim: obniżenia maksymalnych stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów, obniżenia wysokości kar administracyjnych za nielegalne usunięcie drzew lub krzewów, a także możliwości zróżnicowania wysokości kary w zależności od okoliczności konkretnej sprawy – w przypadku wycinki drzewa lub krzewu, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności nowe przepisy nakazują nawet odstąpienie od wymierzenia kary.

Zmienione przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień, w tym opłat i kar za wycinkę drzew, wejdą w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r. Niebawem natomiast do konsultacji społecznych ma trafić projekt rozporządzenia Ministra Środowiska określającego stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość, a także współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045)

Share Button

Comments are closed.