Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Co dalej z lokalizacją instalacji OZE?

W Sejmie odbyło się dzisiaj drugie czytanie komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane. Projekt zakłada, że instalacje służące do wytwarzania energii z OZE o mocy przekraczającej 40 kW będą mogły powstawać wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Nowela ma być, zdaniem sejmowych Komisji, odpowiedzią na problemy związane z lokalizacją i eksploatacją obiektów służących wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności elektrowni wiatrowych, których lokalizacja w pobliżu budynków mieszkalnych jest często oceniana przez społeczności lokalne jako uciążliwa. Projekt zakłada przede wszystkim, że obiekty służące wytwarzaniu energii z OZE inne niż mikroinstalacje (czyli o mocy przekraczającej 40 kW) będą mogły powstawać wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (bez możliwości zastosowania w takich przypadkach procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy).

Proponowane w projekcie rozwiązania wywołały niemałe poruszenie. Konsekwencją wejścia w życie przepisów noweli w tym kształcie byłoby znaczne spowolnienie rozwoju energetyki odnawialnej w naszym kraju – musimy pamiętać, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ustalono do tej pory dla obszarów obejmujących zaledwie 25% terytorium Polski, natomiast procedura uchwalania nowych planów jest nie tylko długotrwała ale i bardzo kosztowna. Ostatnio pojawiły się również zarzuty niezgodności projektu z dyrektywą 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, a także wątpliwości co do zgodności części projektowanych przepisów z wyrażonymi w Konstytucji RP zasadami równości i proporcjonalności.

Dzisiejsza sejmowa debata nad projektem była, tradycyjnie już w przypadku procedowania przepisów dotyczących energetyki odnawialnej, bardzo burzliwa. Podczas drugiego czytania posłowie zgłosili sporo poprawek, m.in. poprawkę zakładającą podniesienie progu mocy instalacji (do 1 MW), których lokowanie będzie możliwe wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też poprawkę przedłużającą możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy dla małych instalacji OZE do końca 2017 r. W związku z powyższym projekt ponownie trafi do Komisji: Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Na marginesie należy dodać, że projektowane zmiany, mimo tego że budzą sporo kontrowersji nie są najbardziej radykalnym pomysłem na energetykę odnawialną. W czerwcu posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli do Sejmu projekt uchwały, która wzywa Radę Ministrów do wprowadzenia moratorium na budowę elektrowni wiatrowych (innych niż mikro i małe instalacje), do czasu uchwalenia przepisów prawnych, określających warunki ich budowy oraz stworzenia instytucji nadzoru i kontroli, które będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi i środowiska (druk sejmowy 3542).

Szczegóły:
Sprawozdanie połączonych Komisji projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo budowlane (druk sejmowy nr 3640).

Lokalizacja instalacji OZE w Sejmie – 21.07.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.