Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Sejm uchwalił nową ustawę o elektroodpadach

Sejm uchwalił dzisiaj nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Odświeżenie przepisów w tym zakresie wynika z konieczności transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Do kluczowych zmian zawartych w ustawie, wynikających z dyrektywy WEEE, należą m.in.: wprowadzenie podziału sprzętu elektrycznego i elektronicznego na sześć grup, zwiększenie poziomów zbierania zużytego sprzętu, a także wprowadzenie obowiązku nieodpłatnego przyjęcia przez sprzedawcę detalicznego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, sprzedającego sprzęt w sklepach o powierzchni co najmniej 400 m2, bez konieczności zakupienia przez nabywcę nowego sprzętu. W ustawie zdefiniowano ponadto autoryzowanego przedstawiciela, nowe przepisy mają też usprawnić walkę z nielegalnym transgranicznym transportem odpadów tego typu – przewożący używany sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie musiał posiadać dokumenty poświadczające, że jest to transport produktów, a nie odpadów.

Poza zagadnieniami wynikającymi z uwzględnienia postanowień dyrektywy ustawa przewiduje jeszcze inne zmiany, m.in. zwolnienie wprowadzających sprzęt, którzy wprowadzają do obrotu sprzęt małogabarytowy, z konieczności wnoszenia opłaty produktowej, wprowadzenie zakazu zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakład przetwarzania, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach, tzw. PSZOK-i. Istotne jest także wprowadzanie przez ustawę audytu wewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania, a także nałożenie na WIOŚ obowiązku kontroli instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu przed wydaniem decyzji administracyjnej na prowadzenie tego typu działalności.

Większość przepisów przedmiotowej ustawy ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Warto tu zaznaczyć, że państwa członkowskie miały wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy najpóźniej do dnia 14 lutego 2014 r. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Sejmie – drugie czytanie – 08.07.2015 r.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w Sejmie – głosowanie – 10.07.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
 
Share Button

Comments are closed.