Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowe przepisy o SZWO i F-gazach

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych weszła dziś w życie. Obowiązująca do tej pory ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową utraciła moc.

Przepisy przedmiotowej ustawy mają na celu wykonanie przez Polskę przepisów rozporządzenia nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, rozporządzenia nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, 12 rozporządzeń będących przepisami wykonawczymi do ww. aktów prawnych, a także transpozycję art. 6 ust. 3 dyrektywy nr 40/2006  dotyczącej emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG.

Rozporządzenia unijne są stosowane bezpośrednio w państwach członkowskich UE, w tym przypadku pewne kwestie wymagają jednak uregulowania w przepisach krajowych. Dotyczy to w szczególności wskazania organów właściwych do wykonania przepisów wspólnotowych, sankcji za nieprzestrzeganie tych przepisów oraz określenia systemu gromadzenia i przekazywania przez określone podmioty danych niezbędnych do prowadzenia polityki umożliwiającej stosowanie tych przepisów na poziomie krajowym.

dziennikustaw

W zakresie dotyczącym substancji zubożających warstwę ozonową niniejsza ustawa zastapiła obowiązującą do tej pory ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, natomiast kwestie dotyczące wykorzystania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz zużytkowania produktów, urządzeń i systemów zawierających te gazy zostały uregulowane w polskim prawie po raz pierwszy (Polska do dziś była jedynym krajem UE, który nie posiadał regulacji prawnych dotyczących F-gazów).

Szczegóły:
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881)

Share Button

Comments are closed.