Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Rząd o ocenach oddziaływania na środowisko

Rada Ministrów przyjęła dzisiaj, przedłożony przez Ministra Środowiska, projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Celem proponowanych rozwiązań jest wdrożenie dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (zmienionej dyrektywą 2014/52/UE) oraz właściwe dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska.

Projekt ustawy dotyczy też kwestii związanych z doprecyzowaniem przepisów krajowych. W ciągu kilku lat obowiązywania ustawy OOŚ, we wszystkich regulowanych przez nią obszarach ujawniły się okoliczności wymagające wprowadzenia zmian mających na celu jednoznaczne uregulowanie zagadnień budzących wątpliwości, wprowadzenie nowych regulacji w zakresach dotychczas nieregulowanych, bądź zmianę istniejących regulacji.

RM

Najważniejsze zmiany, które przewiduje przedmiotowa nowelizacja dotyczą: raportów oddziaływania na środowisko – projekt zakłada, że będą mogli je sporządzać wyłącznie eksperci z odpowiednim, „środowiskowym” wykształceniem  lub stosownym doświadczeniem (ma to podnieść jakość takich opracowań, a w konsekwencji skrócić czas trwania postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych), organów wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia – w sytuacji gdy gmina będzie inwestorem decyzję taką będzie wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska (wójt, burmistrz, czy prezydent miasta nie będzie już wydawał decyzji „sam sobie”).

Projekt zakłada też poszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie (między innymi o: Sejm, Senat, sądy i trybunały) oraz wydłużenie terminu składania skarg i wniosków przez przedstawicieli społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania inwestycji na środowisko – z dotychczasowych 21 do aż 30 dni. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od początku roku 2017.

Szczegóły:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw z 22.06.2015 r.

Share Button

Comments are closed.