Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Sprawniejsza realizacja inwestycji drogowych

W dzienniku Ustaw RP ogłoszono wczoraj (pod poz. 1211) nowelizację ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która ma ułatwić terminową realizację inwestycji drogowych finansowanych ze środków unijnych.

Ogłoszona wczoraj ustawa ma na celu usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wydatkowania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Oprócz wyeliminowania zagrożenia terminowej realizacji zadań nowe przepisy mają przyczynić się do gospodarnego wydatkowania środków publicznych. Wprowadzone nowelą zmiany dotyczą wydłużenia terminu obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak również przyspieszenia procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem badań geologicznych i archeologicznych w odniesieniu do inwestycji w zakresie dróg krajowych.

droga

Należy zauważyć, iż w obecnym stanie prawnym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach można wykorzystać przy składaniu wniosków o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w okresie do 4 lat od momentu uzyskania ich ostateczności. Czas ten jest zdecydowanie zbyt krótki, biorąc pod uwagę złożoność projektów inwestycyjnych np. drogowych oraz związaną z tym długotrwałość procesu projektowania, poprzedzoną procedurą wyłonienia wykonawcy projektu zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowa nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 września 2015 r.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. poz. 1211)

Share Button

Comments are closed.