Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołał Monikę Bochenko na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Monika Bochenko jest absolwentką administracji publicznej na Uniwersytecie Szczecińskim, posiada także dyplom Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu we współpracy z Franklin University. Nowa szefowa szczecińskiej RDOŚ ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, a także studia podyplomowe w zakresie public relations. Od wielu lat związana z ochroną środowiska, była m.in. dyrektorem w WFOŚiGW w Szczecinie. Jest autorką publikacji z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, odnawialnych źródeł energii oraz zarządzania.

RDOS_Szczecin

Zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje regionalnych dyrektorów ochrony środowiska spośród osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku dającym kwalifikacje do wykonywania zadań określonych w ustawie oraz posiadających co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w zakresie ochrony środowiska.

Źródło:
http://szczecin.rdos.gov.pl/

Share Button

Comments are closed.