Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Organ nie musi wyjaśniać z urzędu kto był wytwórcą odpadów

Wprowadzone przez ustawodawcę domniemanie prawne odpowiedzialności za odpady władającego powierzchnią gruntu zanieczyszczonego odpadami, zdejmuje z organów prowadzących postępowanie obowiązek dociekania z urzędu, kto był wytwórcą odpadów. Władający gruntem muszą mieć świadomość dbałości o porządek na swoich nieruchomościach i odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za działania osób trzecich prowadzące do zanieczyszczenia ich nieruchomości – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Burmistrz W. wydał decyzję nakazującą skarżącej usunięcie odpadów. Organ wskazał, że skarżąca jest właścicielem  nieruchomości, na której zalegają odpady, które – mimo wezwania – nie zostały uprzątnięte. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o odpadach definiuje posiadacza odpadów jako wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów, przy czym domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Skarżąca zarzuciła organowi brak ustalenia osoby posiadacza odpadów. Zaprzeczyła, by była posiadaczką odpadów składowanych nielegalnie na jej nieruchomości oddalonej od jej miejsca zamieszkania. Stwierdziła, że organy administracji publicznej i policja dysponują narzędziami organizacyjno – prawnymi pozwalającymi na ustalenie osób, które dopuszczają się naruszenia prawa urządzając na jej nieruchomości „dzikie wysypisko”.

Wyrok WSA w Białymstoku z 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Bk 149/14, prawomocny

Share Button

Comments are closed.