Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie i niedźwiedzie. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, które uzależniają możliwość dochodzenia roszczeń za szkody wyrządzone przez niektóre zwierzęta chronione od sposobu użytkowania nieruchomości lub też od rodzaju szkód, są niezgodne z konstytucją. Oznacza to, że teraz każdy poszkodowany będzie mógł wystąpić o odszkodowanie w przypadku wystąpienia takich strat lub zniszczeń.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zaskarżone przepisy naruszają konstytucyjną zasadę równości wobec prawa oraz zasadę równej ochrony własności. Art. 126 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ochronie przyrody w dotychczasowym brzmieniu uzależnia bowiem odpowiedzialność Skarbu Państwa od wyrządzenia szkody w określonym mieniu, czyli pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz pewnych kategoriach nieruchomości wskazanych w ustawie. Dochodzi w ten sposób do zróżnicowania właścicieli rzeczy uprzywilejowanych przez ustawę i właścicieli innych rzeczy narażonych na uszkodzenie. Zasadę równości narusza także regulacja art. 126 ust. 4 ww. ustawy, gdyż nie uwzględnia wszystkich podmiotów, które mogą być poszkodowane w wyniku działań dzikich zwierząt objętych ochroną gatunkową i będących potencjalnie zainteresowanymi współdziałaniem w zakresie zabezpieczania przed szkodami. Obydwa zróżnicowania nie znajdują uzasadnienia w wartościach chronionych konstytucyjnie, lecz – przeciwnie – naruszają konstytucyjny wymóg równej ochrony praw majątkowych.

Wyrok TK z 21 lipca 2014 r., sygn. akt K 36/13

Share Button

Comments are closed.