Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowe teksty jednolite ustaw

W Dzienniku Ustaw ogłoszono nowe jednolite teksty: ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (poz. 196) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (poz. 199).

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze reguluje zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie: prac geologicznych, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla. Przedmiotowy akt prawny określa także wymagania w zakresie ochrony złóż kopalin, wód podziemnych oraz innych elementów środowiska w związku z wykonywaniem ww. działalności i zasady prowadzenia nadzoru i kontroli takiej działalności.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa natomiast zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy – przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.

Szczegóły:
Tekst jednolity ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196)
Tekst jednolity ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199)

Share Button

Comments are closed.