Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Jeszcze 11 miesięcy na uzyskanie nowych zezwoleń

Ministerstwo Środowiska przypomina posiadaczom zezwoleń wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach o obowiązku niezwłocznego składania wniosków o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 122) decyzje administracyjne w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów „starej” ustawy o odpadach, zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez trzy lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.), tj. do 23 stycznia 2016 r.

Do 23 stycznia 2016 r. posiadacz odpadów jest zatem zobowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają do 23 stycznia 2016 r. odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa – bez wymaganego zezwolenia.

Szczegóły:
Informacja MŚ dotycząca przedłużenia ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Share Button

Comments are closed.