Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Rząd o elektroodpadach

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają zapewnić osiągnięcie wymaganych przez prawo unijne poziomów w zakresie zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu elektrośmieci, a także uszczelnić system gospodarowania takimi odpadami.

Przygotowanie projektu nowej ustawy w tym zakresie wynika z konieczności dokonania transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Państwa członkowskie miały wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy najpóźniej do dnia 14 lutego 2014 r.

Przepisy projektowanej ustawy zakładają między innymi systematyczne podnoszenie minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych dla przedsiębiorców wprowadzających takie produkty – z 35% masy wprowadzonego do obrotu sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym w  2015 r., do 65% w  2021 r. Nowe przepisy mają też usprawnić walkę z nielegalnym transgranicznym transportem odpadów tego typu – przewożący używany sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie musiał posiadać dokumenty poświadczające, że jest to transport produktów, a nie odpadów.

Projekt zawiera też regulacje mające ułatwić ostatnim użytkownikom pozbycie się zużytego sprzętu – sprzedawcy detaliczni sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzący sklepy o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 m2, będą zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu (którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm), co istotne nie będzie się to wiązało z koniecznością zakupu w takim sklepie nowego towaru. Sprzedawca (detaliczny i hurtowy), który dostarczy klientowi nowy sprzęt będzie musiał natomiast odebrać stary sprzęt i nie będzie mógł za to żądać dodatkowej opłaty.

Szczegóły:
Projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 22 stycznia 2015 r.

Share Button

Comments are closed.