Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

W Dzienniku Ustaw (pod poz. 1688) ogłoszono dzisiaj nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają zapewnić osiągnięcie wymaganych przez prawo unijne poziomów w zakresie zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu elektrośmieci, a także uszczelnić system gospodarowania takimi odpadami.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Warto tu odnotować, że państwa członkowskie miały wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy najpóźniej do dnia 14 lutego 2014 r.

Do kluczowych zmian zawartych w ustawie, wynikających z dyrektywy WEEE, należą m.in.: wprowadzenie podziału sprzętu elektrycznego i elektronicznego na sześć grup, zwiększenie poziomów zbierania zużytego sprzętu, a także wprowadzenie obowiązku nieodpłatnego przyjęcia przez sprzedawcę detalicznego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, sprzedającego sprzęt w sklepach o powierzchni co najmniej 400 m2, bez konieczności zakupienia przez nabywcę nowego sprzętu.

W ustawie zdefiniowano ponadto autoryzowanego przedstawiciela, nowe przepisy mają też usprawnić walkę z nielegalnym transgranicznym transportem odpadów tego typu – przewożący używany sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie musiał posiadać dokumenty poświadczające, że jest to transport produktów, a nie odpadów.

weee

Poza zagadnieniami wynikającymi z uwzględnienia postanowień dyrektywy ustawa przewiduje jeszcze inne zmiany, m.in. zwolnienie wprowadzających sprzęt, którzy wprowadzają do obrotu sprzęt małogabarytowy, z konieczności wnoszenia opłaty produktowej, wprowadzenie zakazu zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części z zużytych urządzeń przez podmioty inne niż prowadzący zakład przetwarzania, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminach (tzw. PSZOK-i).

Istotne jest także wprowadzanie przez ustawę audytu wewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania, a także nałożenie na WIOŚ obowiązku kontroli instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu przed wydaniem decyzji administracyjnej na prowadzenie tego typu działalności.

Większość przepisów omawianej ustawy wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r., wtedy też utraci moc obecnie obowiązująca ustawa o elektrośmieciach, tj. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688)

Share Button

Comments are closed.