Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Prezydent zawetował 2 ustawy środowiskowe

Prezydent Andrzej Duda podjął wczoraj decyzję o skierowaniu do ponownego rozpatrzenia przez Sejm 2 ustaw środowiskowych: wrześniowej nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Pierwsza z zawetowanych ustaw – ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o lasach, miała zapewnić zachowanie dotychczasowej struktury własnościowej Lasów Państwowych jako dobra ogólnonarodowego, które nie będzie podlegało prywatyzacji (szczegółach pisaliśmy tutaj). Powodem odmowy podpisania tej noweli, jak informuje Kancelaria Prezydenta, było przeświadczenie, że jej zapisy nie wprowadzają instrumentów zapewniających skuteczną ochronę lasów państwowych w sposób zgodny z deklarowanymi celami. Zastrzeżenia Prezydenta dotyczą w szczególności rozwiązań wskazujących, iż ustawy zwykłe mogą wprowadzać możliwość zbywania lasów państwowych (co zdaniem Prezydenta nie gwarantuje pełnej ochrony lasów przed zmianą ich statusu), a także przyjętej w nowelizacji ustawy o lasach niejednoznacznej regulacji dotyczącej dostępu do lasów państwowych.

palac

Drugą z zawetowanych wczoraj ustaw Sejm 11 września 2015 r. wyraził zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. Poprawka ta nakłada na Polskę prawnie wiążące zobowiązania w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta: „związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową, która poprzez nakładane zobowiązania, wpływa na funkcjonowanie gospodarki i wiąże się z kosztami społecznymi powinno być poprzedzone szczegółową analizą skutków prawnych i ekonomicznych”. Brak takiej szczegółowej analizy w trakcie prac ustawodawczych był powodem odmowy podpisania tej ustawy przez Prezydenta.

Teraz obie zawetowane ustawy ponownie trafią do Sejmu. Sejm może odrzucić weto Prezydenta większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, jednak biorąc pod uwagę podział mandatów w nowym Parlamencie jest to raczej mało prawdopodobne.

Źródło: www.prezydent.pl

Szczegóły:
Ustawa z dnia 9 października o zmianie ustawy o lasach.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., przyjętej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r.

Share Button

Comments are closed.