Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Milony euro na ochronę środowiska

10 mln euro na gospodarkę wodno-ściekową i po 5 mln euro na gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi – ruszyły trzy nowe konkursy na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności.

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z:

1. Przygotowaniem dokumentacji dla inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  – przeznaczono na ten cel 10 mln euro. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

2. Rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze  – przeznaczono na tego typu projekty 5 mln euro. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Marszałkowie Województw.

3. Budową lub modernizacją zakładów zagospodarowania odpadów – przeznaczono na takie przedsięwzięcia 5 mln euro. O dofinansowanie mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Podane kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności mogą ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.Wnioski o dofinansowanie w ramach każdego z trzech konkursów należy składać od 31 października do 24 listopada 2014 r. Miejsce ich dostarczenia, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie powinni spełniać potencjalni beneficjenci, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe – podane są w ogłoszeniach.

Źródło: www.mos.gov.pl

Share Button

Comments are closed.