Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Zmiany w ustawie Prawo geologiczne i górnicze

W dniu 26 sierpnia 2014 r. opublikowano ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Większość przepisów ustawy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Celem wprowadzanych zmian jest zapewnienie narzędzi racjonalnego gospodarowania przez państwo złożami węglowodorów w skali całego kraju.

Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagać będzie przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Określona w ustawie procedura postępowania przetargowego jest zgodna z dyrektywą węglowodorową. Zapewnia ona niedyskryminujący dostęp do prowadzenia działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, dając pierwszeństwo najlepszym systemom prowadzenia działalności na podstawie koncesji. Zapewnia również dostęp do działalności związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów dla wszystkich podmiotów posiadających niezbędne możliwości, zaś warunki przetargu są obiektywne i znane z wyprzedzeniem wszystkim zainteresowanym podmiotom, przez mechanizm publikacji w publikatorach krajowych i unijnych.

Szczegóły:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1133

Share Button

Comments are closed.