Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Odkurzacze pod lupą Brukseli

Od 1 września 2014 r. na terenie Unii Europejskiej nie będzie można produkować ani importować odkurzaczy o znamionowej mocy wyjściowej powyżej 1600 Wat. Od 1 września 2017 r. górny limit mocy zmniejszy się natomiast do 900 Wat.

Skąd te zmiany? W celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko produktów, w tym urządzeń do użytku domowego oraz stosowanych w sektorach usług i przemysłu została wydana dyrektywa ramowa 2005/32/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię, zmieniona dyrektywą 2009/125/WE ustanawiającą ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Obecnie Komisja Europejska sukcesywnie opracowuje rozporządzenia wykonawcze do ww. dyrektywy zawierające wymagania dotyczące poszczególnych grup urządzeń. Rozporządzenia te są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE od dnia ich wejścia w życie.Jednym z tych aktów prawnych jest Rozporządzenie Komisji (UE) NR 666/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla odkurzaczy. Określono w nim również inne (oprócz mocy) kryteria, które musza spełnić producenci odkurzaczy.

Link do rozporządzenia:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:192:0024:0034:PL:PDF

Share Button

Comments are closed.