Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Właściciel nieruchomości nie może być jednocześnie inkasentem

Użyte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określenie „właściciel nieruchomości” ma znaczenie szersze niż określone w przepisach prawa cywilnego. Skoro na zarządcach nieruchomości wielolokalowych spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości którymi zarządzają (jako na właścicielach), to tym samym podmioty te nie mogą być wyznaczone inkasentem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zarządzanych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Rada Miasta w Piechowicach podjęła uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. W uchwale określono, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej od osób fizycznych, zamieszkałych w budynkach wielolokalowych będą pobierane w drodze inkasa. Na inkasentów przedmiotowych opłat wyznaczono natomiast zarządców nieruchomości i spółdzielnie mieszkaniowe – każdego z nich w nieruchomościach będących w jego zarządzie lub administrowaniu.

Skargę na ww. uchwałę wniosło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Zakwestionowanej uchwale RIO zarzuciła naruszenie art. 6I ust. 2 w związku z art. 6h i art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 9 ustawy Ordynacja podatkowa. Sąd uznał, że zaskarżona uchwała wydana została z naruszeniem prawa co skutkowało stwierdzeniem nieważności uchwały w całości.

Wyrok WSA we Wrocławiu z 8 maja 2014 r., sygn. akt II SA/Wr 207/14, prawomocny

Share Button

Comments are closed.