Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Ustawa antysmogowa w Sejmie

Samorządy będą mogły określić rodzaj i jakość paliw dopuszczonych do stosowania w domowych kotłach – Sejm uchwalił wczoraj wieczorem, tzw. ustawę antysmogową, czyli nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska (druki sejmowe nr 3667 i 3741) w brzmieniu rekomendowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Nowela ma na celu wprowadzenie zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska dla stworzenia lepszych możliwości zastosowania prawnych narzędzi poprawy jakości powietrza w Polsce na szczeblu wojewódzkim i na szczeblu lokalnym oraz w zakresie ochrony przed hałasem. Za obecny stan jakości powietrza w Polsce odpowiedzialna jest w głównej mierze tzw. niska emisja pochodząca przede wszystkim z sektora bytowo-komunalnego obejmującego zarówno indywidualne źródła wytwarzania ciepła i przygotowania ciepłej wody, jak i małe ciepłownie komunalne, a także transport.

Zakres proponowanych zmian obejmuje zagadnienia dotyczące trzech obszarów. Po pierwsze, władze samorządowe będą miały możliwość określenia rodzajów i jakości paliw dopuszczonych do stosowania w domowych kotłach. Drugi obszar, dotyczy możliwości przeprowadzenia kompensacji emisji przez ograniczanie niskiej emisji. Trzeci obszar wiąże się natomiast z zaproponowaniem zmiany przepisów w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, według znowelizowanych przepisów ochrona akustyczna będzie stosowana tylko dla terenów faktycznie zagospodarowanych, a nie tak jak do tej pory także dla terenów jedynie przewidzianych do zagospodarowania – ma to ograniczyć stosowanie bardzo kosztownych ekranów akustycznych, na terenach gdzie są one zbędne.

Szczegóły:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

Ustawa antysmogowa w Sejmie – sprawozdanie – 04.08.2015 r.

Ustawa antysmogowa w Sejmie – głosowanie – 05.08.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.