Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Tekst jednolity Prawa wodnego

Wczoraj w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono (pod poz. 469) nowy tekst jednolity ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Przedmiotowy tekst jednolity uwzględnienia zmiany wprowadzone:
1) ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951),
2) ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1513),
3) ustawą dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
4) ustawą z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 165),
5) ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 659),
6) ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822),
7) ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 850),
8) ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 lutego 2015 r.

Szczegóły:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne (Dz. U. Poz. 469)

Share Button

Comments are closed.