Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowelizacja ustawy o lasach w Sejmie

Sejm uchwalił w piątek ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Głównym celem projektu ustawy jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

W przypadku rozporządzenia nr 2173/2005 przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza do ustawy o lasach sankcję, w postaci administracyjnej kary pieniężnej, za przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów z drewna z terytorium państwa partnerskiego bez zezwolenia FLEGT, w wysokości dwukrotnej wartości tych produktów. Organem właściwym do jej wymierzenia, w drodze decyzji administracyjnej, będzie właściwy naczelnik urzędu celnego.

W przypadku rozporządzenia nr 995/2010 przedmiotowa ustawa wprowadza do ustawy o lasach administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów art. 4 oraz art. 5 tego rozporządzenia. Organem właściwym do wymierzenia takich kar będzie właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który przy ustalaniu kar pieniężnych, przewidujących tzw. widełki kwotowe, będzie uwzględniać rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko, wartość drewna lub produktów z drewna, skutki naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

Komisja sejmowa o projekcie nowelizacji ustawy o lasach – 18.03.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com

Nowelizacja ustawy o lasach w Sejmie – 20.03.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com

Szczegóły:
Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 3216

Share Button

Comments are closed.