Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Stan środowiska w Polsce – Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w ramach serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu Środowiska, opublikował  opracowanie „Stan środowiska w Polsce. Raport 2014”. Niniejsza publikacja zawiera ocenę wszystkich komponentów środowiska i oddziaływań objętych wieloletnim programem państwowego monitoringu środowiska.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na mocy art. 25b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.  o Inspekcji Ochrony Środowiska, jest zobligowany do opracowania, nie rzadziej niż raz na 4 lata, raportu o stanie środowiska w Polsce. W raporcie takim uwzględnia się w szczególności dane pochodzące z państwowego monitoringu środowiska (PMŚ).

Zasady prowadzenia badań i obserwacji oraz wykonywania ocen stanu środowiska  w ramach PMŚ mają swoje podstawy w prawie krajowym, które w zdecydowanej większości przypadków jest wynikiem transpozycji prawa wspólnotowego i traktatów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Cechą informacji pochodzących z PMŚ jest ich wiarygodność, rzetelność oraz miarodajność. Dlatego opracowanie to jest szczególnie atrakcyjne, w przeciwieństwie do wielu „prywatnych” publikacji w tym zakresie.

W Raporcie analiza poszczególnych zagadnień została przedstawiona w układzie stan-presja-reakcja, co niewątpliwie ułatwia, szczególnie czytelnikom posiadającym mniejszą wiedzę przyrodniczą, zrozumienie mechanizmów zachodzących w środowisko. Chyba nie pozostaje nic innego jak zaprosić do lektury.

Share Button

Comments are closed.