Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Sejm uchwalił ustawę o OZE

Sejm uchwalił w piątek ustawę o odnawialnych źródłach energii. Ten wyczekiwany od dawna akt prawny zakłada między innymi wprowadzenie nowego systemu wsparcia dla OZE opartego na mechanizmie aukcyjnym, który zastąpi dotychczasowy system świadectw pochodzenia energii uregulowany w ustawie Prawo energetyczne.

Rządowy projekt ustawy o OZE wpłynął do Sejmu w lipcu 2014 r. (druk sejmowy nr 2604). Od początku dokument wzbudzał wiele emocji. Projekt był procedowany w Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych, która w grudniu sporządziła sprawozdanie ze swoich prac (druk sejmowy nr 3006). We wtorek 13 stycznia 2015 r., podczas drugiego czytania, posłowie zgłosili do ustawy aż 64 poprawki, a klub parlamentarny PIS złożył nawet wniosek o odrzucenie w całości przedmiotowego projektu (nie został przyjęty). W związku z powyższym Komisja podczas trzeciego czytania przedstawiła dodatkowe sprawozdanie (druk sejmowy nr 3006-A).

Kluczową zmianą przewidzianą przez ustawę jest wprowadzenie nowego systemu wsparcia dla OZE opartego na mechanizmie aukcyjnym, który zastąpi dotychczasowy system świadectw pochodzenia energii uregulowany w ustawie Prawo energetyczne. Celem wdrożenia mechanizmu aukcyjnego ma być osiągnięcie nałożonych na Polskę zobowiązań w zakresie wytworzenia określonego wolumenu energii ze źródeł odnawialnych w sposób najbardziej efektywny kosztowo. Aukcje mają być przeprowadzone oddzielnie na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (w tym energii elektrycznej z biogazu rolniczego) wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW i powyżej 1 MW.

W piątkowym głosowaniu Sejm przyjął w całości projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu proponowanym przez Komisję Nadzwyczajną do spraw energetyki i surowców energetycznych. Za przyjęciem głosowało 238 posłów, przeciw było 167, natomiast 36 wstrzymało się od głosu. W trakcie dyskusji przed głosowaniem poseł Anna Zalewska (PIS) zapowiedziała, że w związku z takim kształtem ustawy o OZE (która jej zdaniem nie chroni obywateli przed lokalizowaniem elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie ich domów) jej klub złoży projekt ustawy, który ma być wnioskiem o wstrzymanie lokowania farm wiatrowych do czasu uchwalenia właściwych przepisów. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Odnawialne źródła energii w Sejmie – 16.01.2015 r.

Video: Zielone Prawo/youtube.com
Share Button

Comments are closed.