Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowela ustawy o odpadach z mocą wsteczną

Wczoraj Sejm przyjął 6 z 7 poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Posłowie zaakceptowali m.in. poprawkę stanowiącą, że przepisy o przedłużeniu ważności zezwoleń wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach wejdą w życie z dniem ogłoszenia ale z mocą wsteczną od dnia 23 stycznia 2015 r.

Przypomnijmy, 9 stycznia 2015 r. Senat podjął uchwałę w sprawie nowelizacji ustawy o odpadach. Senatorowie przyjęli 7 poprawek do ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 17 grudnia 2014 r (pisaliśmy o tym tutaj). W celu uniknięcia negatywnych skutków dla przedsiębiorców w postaci wygaśnięcia z dniem 23 stycznia 2015 r. zezwoleń lub decyzji na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach) oraz wystąpienia po tej dacie luki w systemie prawa w zakresie przepisów wykonawczych, Senat wprowadził poprawkę nr 7 – stanowiącą, że przepisy o przedłużeniu ważności zezwoleń wydanych na podstawie „starej” ustawy o odpadach wejdą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 23 stycznia 2015 r.

Przyjmując przedmiotową poprawkę Senat miał na uwadze, iż reguła zakazująca działania prawa wstecz wywodzona z art. 2 Konstytucji (niezależnie od normy wyrażonej w art. 42 ust. 1 Konstytucji) nie ma charakteru bezwzględnego i można od niej odstępować w sytuacji gdy przyjęta regulacja jest korzystna dla adresata normy – co ma miejsce w omawianym przypadku. Celem przyjętego przez Senat rozwiązania jest niedopuszczenie do wygaśnięcia dużej ilości decyzji dotyczących zbierania i przetwarzania odpadów oraz wystąpienia luki prawnej w zakresie stosownych przepisów wykonawczych, w przypadku gdy niniejsza ustawa zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym po dniu 23 stycznia 2015 r.

W dniu wczorajszym Sejm (zgodnie z rekomendacją połączonych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej) przyjął 6 z 7 zaproponowanych przez Senat poprawek, w tym między innymi wyżej opisaną poprawkę 7, która ma zapobiec chaosowi w branży odpadowej. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie zdążyli jeszcze uzyskać nowych decyzji administracyjnych na gospodarowanie odpadami. Teraz ustawa trafi do Prezydenta.

Szczegóły:
Poprawki Senatu – druk sejmowy nr 3037
Sprawozdanie połączonych Komisji o poprawkach Senatu – druk sejmowy nr 3047

Share Button

Comments are closed.