Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

7 października 2014 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348). Ten akt normatywny został wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, ze zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania przepisów wykonawczych, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985). Ww. ustawą zostały zmienione m.in. art. 49 i 52 ustawy o ochronie przyrody, gdzie określone są wytyczne do wydania przedmiotowego rozporządzenia oraz jego zakres.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika również z obowiązku aktualizacji list gatunków zwierząt objętych ochroną oraz dostosowania obowiązujących zakazów do potrzeb ich ochrony. W ciągu ostatnich kilku lat stan rozpoznania występowania, stan populacji oraz stan ochrony wielu gatunków zwierząt w Polsce uległy zmianie, a wiedza o gatunkach i ich sposobach ochrony znacznie się poszerzyła.

Systemy prawnej ochrony gatunkowej zwierząt są powszechnym w krajach członkowskich OECD/UE narzędziem zapobiegania utracie cennych składników różnorodności biologicznej. Systemy zakazów w poszczególnych krajach muszą być jednak dostosowane do obecnych tam gatunków oraz występujących zagrożeń oraz tradycji eksploatacji zasobów przyrodniczych, które stwarzają specyficzne zagrożenia. Istnieje jednak duża grupa gatunków (ptaki i gatunki z załącznika IV dyrektywy siedliskowej) względem których istnieją jednakowe zobowiązania dla wszystkich krajów Wspólnoty.

Szczegóły:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348)

Share Button

Comments are closed.