Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Recykling pojazdów w Trybunale Sprawiedliwości

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrażaniem unijnych przepisów UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja ma wątpliwości co do realizacji przez Polskę wymaganego systemu zbierania i recyklingu.

Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji ma na celu zapewnienie demontażu i recyklingu pojazdów w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Dyrektywa ustanawia przejrzyste cele ilościowe w zakresie ponownego użycia, recyklingu i odzysku pojazdów i ich części, zmuszając producentów do produkcji nowych pojazdów z uwzględnieniem ich ostatecznego recyklingu. W 2009 r., stwierdziwszy pewne niedociągnięcia w ustawodawstwie polskim w tej dziedzinie, Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wiele zagadnień zostało następnie uregulowanych, a w 2012 r. wydano uzasadnioną opinię dotyczącą wciąż nierozwiązanych problemów.

Polska przyznała się do większości braków wskazanych przez Komisję, wyjaśniając, że kwestie te zostaną rozwiązane przez wprowadzenie nowych przepisów w 2013 r., jak dotąd jednak nie pojawiły się żadne dalsze zmiany. Z uwagi na występujące nadal problemy w stosownych polskich przepisach, które na przykład nie zawierają żadnego zobowiązania do zbiórki zużytych części zamiennych (tj. części, które nie mogą być ponownie wykorzystane, a więc muszą zostać poddane recyklingowi), a także dyskryminują pojazdy, które nie zostały zarejestrowane w Polsce, wystosowano pozew do Trybunału. Projekty aktów prawnych zmierzających do naprawy tych braków nie zostały jak dotąd uchwalone.

Dyrektywa w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji jest jednym z elementów szeroko zakrojonych działań na rzecz przekształcenia Europy w gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której odpady są systematycznie odzyskiwane i ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. W szczególności, celem prawodawcy jest zmniejszenie ilości odpadów pochodzących z pojazdów, kiedy są one złomowane, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w trakcie ich produkcji, oraz zwiększenie ilości materiałów uzyskanych z recyklingu wykorzystywanych do produkcji samochodów. W dyrektywie określono również ambitne cele w zakresie odzysku i recyklingu: nie później niż do 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponowne użycie i odzysk powinny obejmować co najmniej 95 proc. średniej masy pojazdu w skali roku.

Źródło: europa.eu
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1148_pl.htm

Szczegóły:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie  pojazdów wycofanych z eksploatacji

Share Button

Comments are closed.