Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Raport z realizacji polityki ekologicznej przyjęty

23 października 2014 r. Sejm zdecydował o przyjęciu „Raportu z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku”. Za przyjęciem dokumentu głosowało 228 posłów (posłowie PO i PSL i 5 posłów niezrzeszonych), 165 było przeciw.

Podstawowym celem raportu było dokonanie oceny realizacji Polityki ekologicznej państwa, w tym określenie, w jakim stopniu i w jakim zakresie zostały zrealizowane priorytety, cele i kierunki działań zaplanowane w tym dokumencie. Raport zawiera także informacje jaki wpływ na realizację zadań zawartych w Polityce miały programy współfinansowane ze środków UE oraz fundusze ekologiczne (NFOŚiGW i WFOŚiGW).

Polityka ekologiczna państwa była uchwalana przez Sejm na wniosek Rady Ministrów na postawie, uchylonego niedawną nowelizacją (z dniem 5 września 2014 r.), art. 15 ustawy Prawo ochrony środowiska, miała na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Rada Ministrów co cztery lata składała Sejmowi raport o realizacji tejże Polityki. Wrześniową nowelą ustawy POŚ zniesiono obowiązek przygotowania Polityki ekologicznej państwa jako osobnego dokumentu, wprowadzono też nowe pojęcie – Politykę ochrony środowiska.

Polityka ochrony środowiska jest zdefiniowana, w art. 13 ustawy POŚ, jako zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Polityka ta jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze. zm.).

Szczegóły:
Raportu z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku

Share Button

Comments are closed.