Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Programy ochrony środowiska w pigułce

Ministerstwo Środowiska opublikowało na swojej stronie internetowej „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”. Publikacja, stworzona we współpracy z samorządami, zawiera wskazówki mające ułatwić lokalnym władzom sporządzanie programów ochrony środowiska.

Przypomnijmy, we wrześniu 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska zmieniająca sposób realizacji krajowej polityki ochrony środowiska. Obecnie jest ona prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych (o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju) oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Obowiązek sporządzenia wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska spoczywa na organach wykonawczych odpowiednio: województwa, powiatu i gminy. Projekty takich programów podlegają zaopiniowaniu przez: Ministra Środowiska – w przypadku projektów programów wojewódzkich, organ wykonawczy województwa – w przypadku projektów programów powiatowych, organ wykonawczy powiatu – w przypadku projektów programów gminnych.

wytyczne

W postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska właściwy organ jest zobowiązany zapewnić możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ostateczną wersję programu ochrony środowiska uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy. Organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy sporządzają następnie co 2 lata raporty z wykonania uchwalonych programów ochrony środowiska.

Szczegóły:
Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska

Share Button

Comments are closed.