Zielone Prawo

Prawo i Ochrona Środowiska

Nowelizacja „ustawy śmieciowej” przyjęta przez Sejm

W piątek 10 października Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W głosowaniu odrzucono poprawki zgłoszone przez klub parlamentarny SLD, które zakładały całkowitą likwidację przetargów zarówno na odbieranie, jak i na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, co miałoby umożliwić gminom bezprzetargowe udzielanie zamówień własnym spółkom.

Najważniejsze zmiany wprowadzone niniejszą nowelizacją to m.in. ustalenie sposobu wyliczania maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami, co stanowi realizację zaleceń Trybunału Konstytucyjnego zawartych w wyroku z dnia 28 listopada 2013 r. Opłaty te nie będą mogły przekroczyć określonych procentowo progów liczonych od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Nowelą doprecyzowano także zasady funkcjonowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), posłowie zdecydowali, że punkty te muszą mieć charakter stacjonarny. Ustawą wprowadzono też kilka zmian o charakterze technicznym, jak np. brak obowiązku składania przez właścicieli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie zmiany stawki takiej opłaty. Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw trafi teraz do Senatu.

Szczegóły:
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2764
http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2764-A

Share Button

Comments are closed.